Statut PZL - Koła Łowieckie

Rozdział VII
Koła łowieckie


Rozdział 1. Postanowienia ogólne


§27


 • Koło łowieckie, zwane dalej "kołem", jest zrzeszeniem osób fizycznych mających uprawnienia do wykonywania polowania i będących jednocześnie członkami Zrzeszenia.

 • Koło, jako członek Zrzeszenia, jest jego podstawowym ogniwem organizacyjnym w realizacji celów i zadań łowiectwa.


§28


Nazwę koła, jego siedzibę i adres określa koło.

§29


 • Koło posiada osobowość prawną i ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania.

 • Osobowość prawną koło nabywa i traci z dniem nabycia i utraty członkostwa w Zrzeszeniu.


§30


 • Koła, jako członkowie Zrzeszenia, podlegają wpisowi do rejestrów kół prowadzonych przez właściwe zarządy okręgowe.

 • Rejestr kół obejmuje:


 • 1) liczbę porządkową;
  2) nazwę koła;
  3) siedzibę i adres koła;
  4) datę uchwały właściwego zarządu okręgowego o wpisaniu koła do rejestru;
  5) osoby uprawnione do reprezentacji oraz sposób reprezentowania koła;
  6) datę i podstawę skreślenia koła z rejestru;
  7) uwagi.

 • Dla każdej pozycji rejestru prowadzi się akta ewidencyjne, w których gromadzi się:


 • 1) dokument o utworzeniu koła - uchwałę członków założycieli;
  2) uchwałę, o której mowa w ust. 2 pkt 4;
  3) deklarację członków założycieli;
  4) skład zarządu koła;
  5) ewidencję członków koła;
  6) listę członków koła.

 • Wszelkie zmiany dotyczące danych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 3 i 5 oraz ust. 3 pkt 4, podlegają wpisowi do rejestru.

 • O zmianach podlegających wpisowi do rejestru zarząd koła powiadamia właściwy zarząd okręgowy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich dokonania.


§31


Koło prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy, Statutu oraz uchwał organów Zrzeszenia i koła.

§32


 • Koło może być zawiązane, przez co najmniej 10 osób fizycznych będących członkami Zrzeszenia.

 • Założyciele koła kierują do właściwego zarządu okręgowego wniosek o przyjęcie koła do Zrzeszenia. Do wniosku należy dołączyć:


 • 1) deklarację członkowską podpisaną przez członków założycieli;
  2) uchwałę członków założycieli o założeniu koła;
  3) uchwały o powołaniu organów koła;
  4) listę członków założycieli zawierającą następujące dane każdego z członków:
  a) adres zamieszkania,
  b) numer pesel,
  c) datę przystąpienia do Zrzeszenia,
  d) numer legitymacji członkowskiej Zrzeszenia i nazwy zarządów okręgowych, które wydały tę legitymację;
  5) zapewnienie zarządu okręgowego, właściwego z uwagi na położenie obwodu łowieckiego, o gotowości wystąpienia z wnioskiem o jego wydzierżawienie.

 • Założyciele koła, którzy podpisali i złożyli deklarację członkowską, stają się członkami koła z chwilą przyjęcia go do Zrzeszenia.


§33


Koło ma prawo używać pieczęci, oznaki i sztandaru według ustalonego przez siebie wzoru.

Rozdział 2. Zadania koła i sposób ich realizacji

§34


Do zadań koła należy:

prowadzenie gospodarki łowieckiej w dzierżawionych obwodach łowieckich zgodnie z przepisami ustawy, wieloletnimi planami hodowlanymi oraz w oparciu o zatwierdzone roczne plany łowieckie, a także zgodnie z zasadami selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych;
inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, mających szczególnie na uwadze poprawę warunków bytowania zwierzyny;
zwalczanie kłusownictwa i wszelkich przejawów szkodnictwa łowieckiego;
organizowanie teoretycznego i praktycznego szkolenia członków i kandydatów do Zrzeszenia z zakresu łowiectwa;
czuwanie nad przestrzeganiem przez członków i kandydatów do Zrzeszenia ustawy oraz zasad etyki łowieckiej i koleżeńskości;
utrzymywanie dobrych stosunków z ludnością zamieszkałą na terenach dzierżawionych obwodów oraz propagowanie wśród niej idei łowiectwa i ochrony środowiska;
współpraca ze szkołami w prowadzeniu pracy wychowawczej wśród młodzieży z zakresu ochrony zwierzyny, opieki nad nią i zachowania naturalnego środowiska przyrodniczego;
realizowanie innych zadań Zrzeszenia określonych ustawą oraz wykonywanie czynności zleconych przez organy Zrzeszenia;
prowadzenie działalności gospodarczej i rolniczej w celu realizacji statutowych zadań koła.

§35

Zadania wymienione w §34 koło realizuje przez:

dzierżawienie obwodów łowieckich i prowadzenie w nich gospodarki łowieckiej;
organizowanie polowań;
tworzenie optymalnych warunków bytowania zwierzyny oraz jej ochronę na terenach dzierżawionych obwodów łowieckich;
działania członków, kandydatów do Zrzeszenia oraz zatrudnionych bądź powołanych przez nie strażników łowieckich, prowadzone w celu zwalczania kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego;
organizowanie szkoleń członków i kandydatów do Zrzeszenia podnoszących ich wiedzę z zakresu przepisów dotyczących łowiectwa;
organizowanie udziału członków i kandydatów do Zrzeszenia w zawodach i treningach strzeleckich, kursach, zajęciach praktycznych, wykładach, pokazach myśliwskich i innych imprezach szkoleniowych i propagandowych oraz czytelnictwo prasy łowieckiej;
aktywne uczestniczenie w organizowanych przez Zrzeszenie akcjach propagujących idee łowiectwa i ochrony środowiska;
udzielanie pomocy członkom koła w rozwijaniu kynologii myśliwskiej;
współdziałanie z organizacjami działającymi na terenach dzierżawionych obwodów oraz jednostkami Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w przedsięwzięciach zmierzających do ochrony środowiska naturalnego;
współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie:
a) planowania zagospodarowania przestrzennego terenów wchodzących w skład dzierżawionych obwodów łowieckich,
b) wykonywania ustawowych i statutowych zadań koła i Zrzeszenia;
prowadzenie działalności gospodarczej, jako podmiot gospodarczy, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział VIII
Członkowie koła, ich prawa i obowiązki. Nabycie członkostwa w kole

§36

Członkiem koła może być osoba, która:
1) uzyskała członkostwo Zrzeszenia;
2) złożyła własnoręcznie podpisaną deklarację oraz uiściła wpisowe.
Prawa i obowiązki członków koła są równe. Ograniczenie praw członków koła i nałożenie na nich obowiązków może wynikać jedynie z postanowień Statutu.

§37

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do koła składa w zarządzie koła deklarację, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Statutu.
Poza wyjątkiem wynikającym z ust. 4, przyjęcia członka Zrzeszenia do koła dokonuje zarząd koła po wysłuchaniu zainteresowanego.
Przyjęcie członka do koła potwierdza się na deklaracji podpisami złożonymi przez 2 członków zarządu koła z podaniem daty przyjęcia.
Od uchwały o odmowie przyjęcia do koła zainteresowanemu przysługuje odwołanie.

§38

W terminie 14 dni od dnia przyjęcia zarząd koła jest obowiązany powiadomić o przyjęciu członka Zrzeszenia do koła właściwy zarząd okręgowy, przesyłając mu stosowną uchwałę.

§39

Członek Zrzeszenia może należeć do wielu kół, z których jedno jest jego kołem macierzystym.
O rodzaju koła decyduje zainteresowany członek i zarząd koła.
Członek może być członkiem zarządu koła lub komisji rewizyjnej lub delegatem koła na okręgowe zjazdy delegatów wyłącznie w kole macierzystym.

§40

Członek koła ma prawo:

wybierać i być wybieranym do organów koła;
oceniać działalność koła, współdecydować o jego sprawach oraz zgłaszać odpowiednie wnioski do organów koła;
korzystać z opieki i pomocy koła w zakresie wykonywania obowiązków członkowskich;
składać wyjaśnienia we wszystkich przypadkach, w których organy koła mają podjąć uchwały dotyczące jego osoby i odwoływać się od tych uchwał na zasadach ustalonych Statutem;
polować indywidualnie i zbiorowo na zasadach określonych prawem łowieckim oraz uchwałami walnych zgromadzeń;
korzystać z majątku koła na zasadach określonych uchwałą walnego zgromadzenia

§41

Członek koła jest obowiązany:

przestrzegać prawa łowieckiego, Statutu oraz uchwał organów Zrzeszenia i koła, a także dobrych obyczajów, zasad etyki i tradycji łowieckiej oraz zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych;
współdziałać z organami Zrzeszenia w wykonywaniu ustawowych i statutowych zadań koła i Zrzeszenia;
sumiennie wykonywać zadania, które zostaną mu zlecone przez organy koła i Zrzeszenia;
ochraniać mienie koła i Zrzeszenia;
terminowo uiszczać składki członkowskie i inne opłaty uchwalone przez walne zgromadzenie;
brać czynny udział w zwalczaniu kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego;
podnosić wiedzę łowiecką oraz doskonalić umiejętności strzeleckie;
składać zeznania i wyjaśnienia na żądanie organów Zrzeszenia oraz koła;
osobiście uczestniczyć w pracach organów koła, do których należy.

Rozdział IX
Utrata członkostwa w kole

§42

Członek traci członkostwo w kole na skutek skreślenia z listy członków lub wykluczenia z koła.

§43

Skreślenie z listy członków następuje w przypadku:
1) dobrowolnego wystąpienia z koła;
2) utraty członkostwa w Zrzeszeniu.
Zarząd koła może skreślić członka z listy członków, jeżeli zalega on z zapłatą składek członkowskich lub innych opłat uchwalonych przez walne zgromadzenie. Skreślenie może nastąpić po uprzednim wezwaniu zainteresowanego do wpłacenia zaległych składek członkowskich bądź opłat w określonym terminie.

§44

Wykluczenie członka z koła może nastąpić w przypadku:
a. nieprzestrzegania prawa łowieckiego, Statutu bądź uporczywego uchylania się od wykonywania obowiązków nałożonych przez uprawnione organy koła;
b. gdy członek koła rażąco narusza zasady współżycia koleżeńskiego, dobre obyczaje bądź zasady etyki i tradycji łowieckiej.
Wykluczenia dokonuje walne zgromadzenie.
O umieszczeniu w porządku obrad sprawy dotyczącej wykluczenia członka z koła oraz jej uzasadnieniu zainteresowany oraz pozostali członkowie koła powinni być powiadomieni na piśmie, co najmniej na 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia. Zainteresowanego powiadamia się za potwierdzeniem odbioru.
W przypadku wykluczenia członka z koła na podstawie ust. 1 pkt 1 zarząd koła może zawiesić go w prawach członka koła do czasu rozpatrzenia odwołania.

§45

Złożenie odwołania od uchwały podjętej na podstawie § 44 ust. 4 nie wstrzymuje jej wykonania.

§46

Członek skreślony lub wykluczony z koła jest obowiązany wpłacić zaległe składki członkowskie i wszystkie inne opłaty na rzecz koła w terminie do 30 dni od dnia utraty członkostwa.

§47

O utracie członkostwa w kole zarząd koła jest obowiązany powiadomić właściwy zarząd okręgowy w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się uchwały o utracie członkostwa.

§48

Po wyczerpaniu postępowania wewnątrzorganizacyjnego w sprawach związanych z utratą członkostwa w kole, zainteresowany może dochodzić swych praw na drodze sądowej przed sądem powszechnym.

§49

Ponowne przyjęcie członka do koła, z którego został uprzednio wykluczony, może nastąpić po upływie 3 lat od dnia wykluczenia z koła.
Od uchwały o odmowie ponownego przyjęcia zainteresowanemu przysługuje odwołanie.

§50

Warunkiem rozpoznania wniosku o ponowne przyjęcie do koła jest wywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w §46.

Rozdział X
Organy koła

§51

Organami koła są:

walne zgromadzenie - jako najwyższa władza koła;
zarząd koła - jako jego organ zarządzający;
komisja rewizyjna - jako organ kontrolny walnego zgromadzenia.

Oddział 1. Walne zgromadzenie

§52

Walne zgromadzenie tworzą członkowie koła.
Członek koła może brać udział w walnym zgromadzeniu tylko osobiście.
W walnym zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele organów Zrzeszenia.
W walnym zgromadzeniu mogą uczestniczyć goście zaproszeni przez zarząd koła.

§53

Do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia należy:

określenie nazwy, siedziby i adresu koła;
powoływanie (wybór) i odwoływanie zarządu koła i jego poszczególnych członków, określanie liczby członków zarządu koła, a także sprawowanych przez nich funkcji oraz sposobu wyboru;
powoływanie (wybór) i odwoływanie komisji rewizyjnej i jej poszczególnych członków;
wybór delegatów na okręgowe zjazdy delegatów, o których mowa w § 120 ust. 1;
wykluczanie członków z koła;
uchwalanie planu działalności i budżetu koła;
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu koła i komisji rewizyjnej koła, wykonania budżetu oraz udzielanie absolutorium członkom zarządu koła;
uchwalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich i innych opłat wnoszonych przez członków na rzecz koła, a także sposobu oraz terminu ich uiszczania;
zwalnianie poszczególnych członków koła w całości lub w części ze składek i innych opłat na rzecz koła;
ustalanie zasad wydawania zezwoleń na polowania indywidualne oraz zasad zagospodarowywania pozyskanej zwierzyny;
podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych i gospodarczych;
podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości oraz wysokości zobowiązań, jakie zarząd koła ma prawo zaciągnąć w imieniu koła;
zatwierdzanie wniosków zgłaszanych przez zarząd koła lub członków koła o odznaczenia łowieckie, uchwalanie wyróżnień i nagród dla członków koła za zasługi w Statutowej działalności;
podejmowanie uchwał w sprawie połączenia, podziału i rozwiązania koła;
powoływanie komisji problemowych;
uchwalanie regulaminu obrad walnego zgromadzenia;
ustanawianie sztandaru koła oraz wzoru oznaki;
nadawanie członkostwa honorowego koła;
podejmowanie uchwał w sprawach, o których mowa w § 120 ust. 6 pkt 2 i § 129 ust. 4 pkt 4;
uchwalanie i rozpatrywanie innych spraw przewidzianych w Statucie oraz zleconych przez właściwe organy Zrzeszenia.

§54

Walne zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§55

Zwyczajne walne zgromadzenie jest zwoływane przez zarząd koła raz w roku celem między innymi - rozpatrzenia spraw określonych w § 53 pkt 6 i 7.

§56

Nadzwyczajne walne zgromadzenie może być zwołane przez zarząd koła w każdym czasie.
Zarząd koła jest obowiązany zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenia także na wniosek:
1) komisji rewizyjnej koła;
2) właściwego zarządu okręgowego Zrzeszenia;
3) 1/3 ogólnej liczby członków koła.
Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia powinien być złożony na piśmie z podaniem spraw, które mają być przedmiotem obrad.
Zarząd koła jest obowiązany zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2. Walne zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
Niezwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w terminie określonym w ust. 4 upoważnia właściwy zarząd okręgowy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

§57

Zwołanie walnego zgromadzenia następuje przez pisemne zawiadomienie każdego członka, koła co najmniej na 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia z podaniem:
1) daty, godziny i miejsca mającego się odbyć walnego zgromadzenia;
2) porządku obrad.
Podmioty określone w § 56 ust. 2 mogą złożyć wniosek o zamieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia określonych spraw, pod warunkiem przekazania tego wniosku zarządowi, koła co najmniej na 10 dni przed terminem walnego zgromadzenia.
O zamieszczeniu nowych spraw w porządku obrad zarząd koła zawiadamia członków, co najmniej na 7 dni przed terminem walnego zgromadzenia.

§58

Skierowanie wniosku o umieszczenie w porządku obrad, jak i umieszczenie w porządku obrad spraw związanych z odwołaniem i powołaniem członków organów koła przed upływem kadencji oraz z wykluczeniem członka z koła, wymaga uzasadnienia.

§59

Walne zgromadzenie może podejmować uchwały, gdy zostało zwołane zgodnie z § 57 i jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
Walne zgromadzenie może podejmować uchwały bez zachowania wymogów ust. 1:
1) o ile obecni są wszyscy członkowie koła i nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu odnośnie trybu zwołania walnego zgromadzenia, jak i porządku obrad lub;
2) uchwała dotyczyć ma bezpośrednio członka koła, a on sam wyraził zgodę na rozpatrzenie sprawy.
W przypadku, gdy walne zgromadzenie nie odpowiada wymogom określonym w Statucie i nie zastosowano trybu określonego w ust. 2, należy zwołać je ponownie z zachowaniem wymogów § 57 i 58.

§60

Walne zgromadzenie wybiera przewodniczącego obrad i sekretarza.
Z przebiegu walnego zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz. Protokół podlega zatwierdzeniu na najbliższym walnym zgromadzeniu.
Członkowie koła mogą przeglądać protokoły.

§61

Uchwały walnego zgromadzenia obowiązują wszystkich członków koła.
Koło jest obowiązane przedstawić właściwemu zarządowi okręgowemu protokoły walnych zgromadzeń wraz z podjętymi uchwałami w terminie 30 dni od dnia odbycia walnego zgromadzenia.

Oddział 2. Zarząd koła

§62

Zarząd koła składa się z od 4 do 7 członków wybranych spośród członków koła.
W skład zarządu koła wchodzą: prezes, łowczy, sekretarz, skarbnik.
Walne zgromadzenie może dokonać wyboru większej liczby członków zarządu koła, niż wynikająca z ust. 2, powierzając im pełnienie określonych funkcji.
Walne zgromadzenie dokonuje wyboru członków zarządu koła w jeden z następujących sposobów:
1) przez dokonanie bezpośredniego wyboru do pełnienia poszczególnych funkcji;
2) przez dokonanie wyboru odpowiedniej liczby członków, którzy ze swego grona wybierają członków zarządu koła na poszczególne funkcje; ukonstytuowanie się zarządu koła powinno nastąpić przed zakończeniem obrad walnego zgromadzenia dokonującego wyboru;
3) przez dokonanie w pierwszej kolejności wyboru prezesa zarządu koła i na jego wniosek, pozostałych członków.
W przypadku określonym w ust. 4 pkt 2, oraz dokonania zmian pełnionych funkcji w ramach zarządu koła w trakcie jego kadencji, zarząd koła o zmianach powiadamia niezwłocznie członków koła.
Członek zarządu koła który nie uzyskał absolutorium, może być odwołany przez walne zgromadzenie zwykłą większością głosów na tym samym posiedzeniu, z pominięciem terminów dotyczących umieszczenia spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.
W przypadku przewidzianym w ust. 6, a także w przypadku stwierdzenia przez walne zgromadzenie zaprzestania pełnienia funkcji przez członka zarządu, walne zgromadzenie może przeprowadzić wybory uzupełniające do zarządu koła z ominięciem terminów dotyczących umieszczenia spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.
W przypadku utraty zdolności sprawowania swej funkcji przez członka zarządu koła lub złożenia przez niego rezygnacji i zaprzestania pełnienia swych obowiązków, zarząd koła powierza pełnienie obowiązków innemu członkowi zarządu koła lub też innemu członkowi koła do czasu najbliższego walnego zgromadzenia. Osoba niebędąca członkiem zarządu koła, w trakcie jego obrad dysponuje jedynie głosem doradczym.

§63

Posiedzenia zarządu koła odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Posiedzenie zarządu koła zwołuje i prowadzi prezes, a w przypadku jego nieobecności upoważniony wcześniej przez zarząd koła inny członek zarządu koła.
W przypadku niezwołania przez prezesa posiedzenia zarządu koła w terminie określonym w ust. 1 posiedzenie zarządu koła może zwołać upoważniony wcześniej członek zarządu koła.
Zarząd może podejmować uchwały wyłącznie w obecności prezesa lub upoważnionego wcześniej członka zarządu koła.
Z posiedzeń zarządu koła sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący obrad i sekretarz. Protokół podlega zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu zarządu koła.

§64

Do kompetencji zarządu koła należą wszystkie sprawy koła, z wyjątkiem zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia, a w szczególności:

bieżące kierowanie sprawami związanymi z prowadzeniem gospodarki łowieckiej, działalności gospodarczej i organizacyjnej koła;
realizacja budżetu;
opracowanie projektów planów działalności koła;
wykonywanie uchwał walnego zgromadzenia;
wykonywanie uchwał i zarządzeń organów Zrzeszenia;
zawieranie umów z uwzględnieniem § 53 pkt 12;
przyjmowanie i skreślanie członków i kandydatów;
organizowanie i prowadzenie szkoleń;
organizowanie praktycznych szkoleń i treningów strzeleckich;
powoływanie i odwoływanie gospodarzy łowisk;
zatrudnianie i zwalnianie oraz powoływanie i odwoływanie strażników łowieckich, i innych pracowników koła, a także wyznaczanie im zakresu obowiązków;
nakładanie na członków kar porządkowych.

§65

Zarząd koła we własnym zakresie dokonuje szczegółowego podziału kompetencji między swych członków, z tym że:
1) prezes zarządu koła kieruje bieżącą działalnością koła, reprezentuje koło na zewnątrz, kieruje pracą zarządu koła oraz zwołuje jego posiedzenia i im przewodniczy, a także dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy;
2) łowczy organizuje gospodarkę łowiecką w dzierżawionych obwodach, organizuje polowania, czuwa nad przestrzeganiem przez członków obowiązujących przepisów dotyczących wykonywania polowania, a w szczególności zasad bezpieczeństwa, etyki łowieckiej, dobrych obyczajów myśliwskich i koleżeńskich, opracowuje wnioski do planów hodowlanych, prowadzi ewidencję polowań oraz statystykę w zakresie zagospodarowania obwodów i pozyskania zwierzyny;
3) sekretarz sporządza protokoły zebrań zarządu koła, prowadzi zbiór protokołów walnych zgromadzeń i zarządu koła, rejestr uchwał walnych zgromadzeń i zarządu koła, prowadzi korespondencję, ewidencję członków i inne sprawy związane z obsługą biurowo-administracyjną koła;
4) skarbnik, osobiście lub z pomocą osoby o odpowiednich kwalifikacjach, prowadzi rachunkowość koła, ściąga przypadające na rzecz koła i Zrzeszenia składki i opłaty, czuwa nad prawidłowym wykonywaniem budżetu i prowadzi dokumentację finansowo-księgową.
Zarząd koła informuje członków koła o szczegółowym podziale kompetencji pomiędzy członków zarządu koła.

§66

Oświadczenia woli w imieniu koła składają dwaj członkowie zarządu koła lub jeden członek zarządu koła i osoba przez zarząd koła do tego upoważniona. W imieniu koła zarząd koła składa oświadczenia na piśmie, umieszczając swoje podpisy pod nazwą koła.
Zarząd koła może udzielić jednemu z członków zarządu koła lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych określonego rodzaju lub czynności szczególnych, związanych z kierowaniem bieżącą działalnością koła.

§67

Zarząd koła jest obowiązany zapoznać wszystkich członków z obowiązującymi uchwałami organów Zrzeszenia i koła, a na żądanie członka okazać je do wglądu.

Oddział 3. Komisja rewizyjna

§68

Komisja rewizyjna kontroluje całokształt działalności statutowej, organizacyjnej, gospodarczej i finansowej koła.
Komisja rewizyjna składa się z 3 do 5 członków.
Członkowie komisji rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego przed zakończeniem obrad walnego zgromadzenia, które dokonało wyboru komisji rewizyjnej.
W przypadku stwierdzenia zaprzestania pełnienia funkcji w komisji rewizyjnej, walne zgromadzenie może przeprowadzić wybory uzupełniające, z pominięciem terminów dotyczących umieszczenia spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.
O zmianach na stanowiskach w komisji rewizyjnej, jej przewodniczący powiadamia niezwłocznie zarząd koła i członków koła.
Członkowie komisji rewizyjnej pełnią swe funkcje społecznie i nie mogą być z tego tytułu wynagradzani.

§69

Posiedzenia komisji rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Komisja rewizyjna jest obowiązana dokonać kontroli działalności zarządu koła, w tym dokumentacji finansowo-księgowej, co najmniej raz w roku.
Posiedzenia komisji rewizyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący.
W przypadku, gdy przewodniczący nie zwoła posiedzenia komisji rewizyjnej w terminie i w sprawach określonych w ust. 1, posiedzenia zwołuje co najmniej 2 członków komisji rewizyjnej.
Z posiedzeń komisji rewizyjnej sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i protokolant.

§70

Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:

przeprowadzenie, przynajmniej raz w roku, kontroli kasy i rachunkowości oraz gospodarczej działalności zarządu koła;
dokonywanie okresowych ocen działalności statutowej zarządu koła;
sporządzanie protokołów z rewizji i ocen działalności oraz innych czynności;
składanie ze swych czynności sprawozdań walnemu zgromadzeniu, zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę rocznego sprawozdania finansowego oraz ocenę pracy zarządu koła;
składanie wniosków w sprawie absolutorium dla członków zarządu koła;
współpraca z okręgową komisją rewizyjną.

§71

W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń prawa przez zarząd koła lub poszczególnych jego członków, komisja rewizyjna jest obowiązana powiadomić o tym właściwy zarząd okręgowy.

Oddział 4. Przepisy wspólne dla zarządu koła i komisji rewizyjnej

§72

Nie można być jednocześnie członkiem zarządu koła i komisji rewizyjnej.
W skład komisji rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby pozostające z członkami zarządu koła w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej oraz być podwładnym w stosunku zależności służbowej lub pracowniczej.

Pobierz pliki

1. Statut PZL - Koła Łowieckie (typ: pdf, rozmiar: 251 KB, ilość pobrań: 615)
strona główna facebook twitter