Zarząd Koła Łowieckiego "Szarak" w Tczewie

Zarząd Koła Łowieckiego "Szarak" w Tczewie został wybrany na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 24 maja 2016 roku. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.

Skład Zarządu Koła Łowieckiego "Szarak" w Tczewie


Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy Koła, a w szczególności:

 • bieżące kierowanie sprawami związanymi z prowadzeniem gospodarki łowieckiej, działalności gospodarczej i organizacyjnej koła;

 • realizacja budżetu;

 • opracowywanie projektów planów działalności koła;

 • wykonywanie uchwał walnego zgromadzenia;

 • wykonywanie uchwał i zarządzeń organów Zrzeszenia;

 • zawieranie umów z uwzględnieniem par. 53 pkt 12 Statutu PZŁ;

 • przyjmowanie i skreślanie członków i kandydatów;

 • organizowanie i prowadzenie szkoleń;

 • organizowanie praktycznych szkoleń i treningów strzeleckich;

 • powoływanie i odwoływanie gospodarzy łowisk;

 • zatrudnianie i zwalnianie oraz powoływanie i odwoływanie strażników łowieckich i innych pracowników koła, a także wyznaczanie im zakresu obowiązków;

 • nakładanie na członków kar porządkowych.

strona główna facebook twitter