Historia Koła Łowieckiego "Szarak" w Tczewie

Historia Koła Łowieckiego "Szarak" w Tczewie sięga 1947 roku. Kilku myśliwych entuzjastów postanowiło powołać do życia na terenie ówczesnego powiatu tczewskiego Koło Łowieckie Nr 1 przy Powiatowej Radzie Narodowej w Tczewie.

Do grupy założycieli między innymi należeli:

1. Wawrzyniak Kazimierz
2. Dominowski Stanisław
3. Brzeski Alojzy
4. Waruszewski Bronisław
5. Lemke Julian
6. Wojdyło Józef
7. Śniegocki Kazimierz
8. Chmieliński Jan
9. Knitter Leonard

Następnie Koło zostało formalnie zarejestrowane w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Gdańsku. W imieniu Koła Założycielami byli Koledzy: Dominowski Stanisław, Brzeski Alojzy, Waruszewski Bronisław, Lemke Julian, Knitter Leonard.
W skład pierwszego Zarządu w latach 1947 - 1951 weszli Koledzy: Wawrzyniak Kazimierz i Brzeski Alojzy.

Pierwsze lata po wojnie były okresem wytężonej pracy organizacyjnej. Dzięki staraniom członków, Koło nasze posiadało obwody łowieckie nr 53, 54 oraz 146 o łącznej powierzchni 16.700 ha - położone wokół Miasta Tczewa. Po okresie organizacji Koło Łowieckie Nr 1 przyjęło nazwę: Koło Łowieckie "Szarak" w Tczewie. Nazwa wywodziła się od obfitości zająca "szaraka" występującego w naszych łowiskach. Rozkłady były wręcz imponujące - w "10 - 12 strzelb" pozyskiwano do 150 zajęcy. W roku 1950 Koło liczyło około 18 myśliwych. Rozpoczęto budowę pierwszych urządzeń łowieckich takich jak: ambony, paśniki, magazyny do przechowywania karmy, słupki dla zajęcy oraz budki dla kuropatw.

W roku 1962 nastąpiła zmiana numeracji oraz ilości dzierżawionych obwodów. Koło dzierżawiło 4 obwody o numerach 61 (obecny 88), 62 (obecny 105), 65 (obecny 106) oraz 72 (obecny 128). Obwód 146 został zamieniony na 72 położony w okolicach Borkowa. Łączna powierzchnia obwodów wynosiła 16.029 ha i do dnia dzisiejszego nie uległa zmianie.
Na wyżej wymienionych obwodach prowadzona była prawidłowa gospodarka łowiecka, której efektem było znaczne zwiększenie populacji zwierzyny grubej. W latach pięćdziesiątych pozyskanie dzików wynosiło około 20 sztuk rocznie, natomiast w latach 80 - tych już powyżej 60 sztuk. Utrzymywał się również dobry stan zwierzyny drobnej, w wyniku czego w latach 1968 - 1982 w Kole dokonywano odłowów zająca w ilości 100 - 120 sztuk rocznie z przeznaczeniem na eksport do Francji. W dbałości o ptactwo wodne wyznaczono w obecnych obwodach 106 i 128 bagna lęgowe, na których to terenie nie można było polować.

Kolejnym ważnym okresem w historii Koła jest okres 1955 - 1965, kiedy to członkowie naszego Koła brali czynny udział w zalesianiu gruntów porolnych w Górach Lubiszewskich (obwód nr 105), przyczyniając się do powiększenia powierzchni leśnej w tym obwodzie.

Pierwszy "Hubertus" został zorganizowany w 1974 roku i był znakiem powrotu do starych tradycji i obyczajów łowieckich.
Jednakże pomimo wysiłków członków Koła i prowadzenia optymalnej gospodarki łowieckiej w zakresie dokarmiania i gospodarowania populacją zwierzyny grubej jak i drobnej, przyszedł okres drastycznego zmniejszania się występowania tej drugiej. Pierwszym z czynników była wyjątkowo sroga i mroźna zima w 1980 roku, która to wytrzebiła populację kuropatwy oraz bażanta. Zanotowano także spadek ilości zająca "szaraka". Kolejną z przyczyn była monokultura upraw stosowana przez PGR-y, wspomagana wydatnie przez stosowanie środków chemicznych. W efekcie tych działań występowanie zwierzyny drobnej zostało w naszych łowiskach jak i na terenie całego kraju poważnie ograniczone. W 1980 roku Koło liczyło 50 członków.

Po wspomnianej zimie stulecia władze Koła podjęły uchwałę o wstrzymaniu odstrzału saren na trzy sezony. Na bażanty i kuropatwy nie poluje się do dnia dzisiejszego. Podjęte decyzje i zabiegi hodowlane okazały się trafne, stan saren wrócił do normy a liczebność populacji bażanta i kuropatwy po okresie niemal 100% zaniku powoli się odbudowuje.

W 1993 roku Koło Łowiecki "Szarak" w Tczewie jako jedno z pierwszych poparło inicjatywę Kolegi Andrzeja Lipki w sprawie powstania Centrum Myśliwskiego na Zamku w Gniewie. Wyrazem naszego poparcia było przekazanie 10 mln starych złotych na ten cel oraz przepracowanie przez Kolegów z naszego Koła społecznie wielu godzin. Wspomagając działalność Centrum bierzemy także udział w wystawach i pokazach trofeów łowieckich. Nasza współpraca po dziś dzień układa się poprawnie na skalę naszych możliwości.

Rok 1997 to rok okrągłego jubileuszu 50 - lecia istnienia Koła Łowieckiego "Szarak" w Tczewie. Uroczystość obchodzona była na Zamku w Gniewie. Kulminacją obchodów było uhonorowanie Koła za całokształt pracy i rozwoju na rzecz łowiectwa Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej przez Wojewódzką Radę PZŁ w Gdańsku.

Z okazji jubileuszu 50 - lecia - przez członków Koła jak i sympatyków został ufundowany Sztandar Koła oraz wydano okolicznościowy Album.

Ważnym elementem życia każdego Koła jest zachowanie tradycji i krzewienie etyki łowieckiej. W trosce o tradycję Koło jako jedno z pierwszych na Kociewiu posiada własny Sztandar. Ponadto Kolega Jan Przychodzeń prowadzi Kronikę Koła. Członkowie Koła mają obowiązek posiadania galowych mundurów myśliwskich (na dzień dzisiejszy mundury galowe posiada około 90% członków).

Kolejnym istotnym pod względem organizacyjnym okresem w historii Koła jest realizacja wyborczego expoze wygłoszonego na Walnym Zgromadzeniu Członków w 2000 roku przez Zarząd w składzie: Prezes - Mariusz Nagórski, Łowczy - Jan Mazurowski, Sekretarz - Olgierd Wojtuszkiewicz oraz Skarbnik - Marian Budulski.

Zakończono prace i sprawy organizacyjne związane z uruchomieniem Strzelnicy Myśliwskiej położonej na terenie obwodu 105 w Górach Lubiszewskich. Strzelnica służy do przeprowadzania treningów w strzelaniu do rzutek, organizowaniu zawodów strzeleckich oraz spotkaniom towarzysko - rodzinnym w trakcie ich odbywania. Zawody na Strzelnicy w Górach LubiszewskichGospodarzem Strzelnicy jest Kolega Roman Spierewka który posiada uprawnienia sędziego i instruktora strzelectwa myśliwskiego. W tym miejscu należy podkreślić strzeleckie umiejętności członków naszego Koła: Kolega Edward Spierewka jest drużynowym Mistrzem Kraju. Jako drużyna KŁ "Szarak" także ociera się o czołówkę drużyn w Okręgu. W Kole jest obecnie trzech myśliwych, którzy posiadają Klasę mistrzowską - poza wspomnianym Edwardem Spierewką, także Sławomir Spierewka oraz Roman Spierewka. Klasę mistrzowską posiadał także św. pamięci Kolega Andrzej Dominowski - długoletni Łowczy Koła.


Kolejną, chyba najważniejszą inwestycją było wybudowanie Stanicy Myśliwskiej położonej obok Leśniczówki Bukowiec - Nadleśnictwo Starogard Gdański w obwodzie 106. Stanica została wybudowana z funduszy własnych Koła i przy dużym zaangażowaniu wszystkich myśliwych. Obecnie trwa drugi etap budowy, polegający na rozbudowaniu Stanicy o prawe skrzydło. Przy Stanicy znajduje się pięknie wkomponowane oczko wodne o powierzchni około 0,1 ha na którym to rokrocznie odbywają się zawody wędkarskie dla myśliwych oraz sympatyków. Stawek zarybiany jest co roku karpiem, linem, karasiem.
Stanica Myśliwska stanowi swoiste centrum życia organizacyjno - towarzyskiego Koła, to tu odbywają się Walne Zgromadzenia Członków Koła, zakończenia zbiorowych polowań Hubertowskich, Wigilijnych - po których następuje pokot oraz biesiada myśliwska wokół ogniska. Stanica służy także do kontaktów ze Starostwem Powiatowym, Urzędami Miasta i Gmin powiatu tczewskiego. Na Stanicy Kolega Sławomir Bróździak prowadzi prelekcje o przyrodzie i ochronie środowiska dla młodzieży szkolnej.

Zarząd Koła wyznaczył Kolegów Jana Przychodnia i Kazimierza Bigusa jako przedstawicieli naszego Koła do promowania i propagowania łowiectwa i ochrony przyrody w szkołach. Wymienieni Koledzy posiadają bardzo ciekawe kolekcje trofeów i eksponatów myśliwskich oraz predyspozycje do prowadzenia prelekcji z młodzieżą.

W dalszym ciągu Koło prowadzi intensywną gospodarkę w odniesieniu do ptactwa wodnego. Zakupiono 36 sztuk koszy lęgowych dla kaczek. Na 36 koszy - 26 zostało zasiedlonych przez kaczki krzyżówki. Ilość koszy z każdym rokiem jest zwiększana, w tym roku zakupiono kolejne 25. Są widoczne efekty w postaci wyprowadzanych lęgów.
Kolejnym przedsięwzięciem hodowlanym było podjęcie przez Walne Zgromadzenie w roku 2000, na wniosek Zarządu - uchwały o reintrodukcji kuropatwy w obwodach 88 i 105. We własnym zakresie wybudowano 5 wolier i 23 budki uzyskiwania jajek z przeznaczeniem do dalszego wylęgu i hodowli piskląt do dojrzałego osobnika. W latach 2001 - 2005 ogólnie obwody 88 i 105 zasiedlono 667 sztukami kuropatwy.
Po udanej reintrodukcji kuropatwy rozpoczeto reintrodukcję bażantów. Zakupu bażantów dokonywali sami myśliwi, jak również Koło. Ogółem w obwodzie 128 wpuszczono 68 sztuk, obwodzie 105 - 103 sztuki, a w obwodzie 88 - 33 sztuki.
Wszystkie te działania zostały pozytywnie ocenione przez ZO PZŁ w Gdańsku, czego wyrazem było zwrócenia się do Zarządu KŁ "Szarak" z zapytaniem czy Koło nie pomogłoby w zorganizowaniu wolierowej hodowli kuropatw ZO PZŁ w Gdańsku. Zarząd Koła podjął pozytywną decyzję i po rozmowach z Kolegą Zdzisławem Kamienieckim, który to hodował kuropatwy dla naszego Koła, wskazał jako miejsce prowadzenia hodowli - Rajkowy, a konkretnie teren należący do Kolegi Zdzisława Kamienieckiego, który to został osobą prowadzącą wolierową hodowlę kuropatwy dla ZO PZŁ w Gdańsku.

Podczas uroczystego otwarcia hodowli Koło Łowieckie "Szarak" w Tczewie zostało odznaczone medalem - Zasłużony dla Łowiectwa Ziemi Gdańskiej, a Zarząd Koła w osobach Mariusza Nagórskiego, Jana Mazurowskiego, Olgierda Wojtuszkiewicza, Mariana Budulskiego oraz Kolegi Zdzisława Kamienieckiego - brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej.
Kolejnym zabiegiem reintrodukcyjnym było podjęcie przez Zarząd po uzyskaniu pozytywnej opinii Walnego - decyzji o reintrodukcji zająca "szaraka". Zasiedlenia miały miejsce w 2004 i 2006 roku w obwodach 88 i 105. W wyniku tych zabiegów bardzo widoczna jest poprawa wielkości populacji zająca w naszych łowiskach. Zarząd myśli o przywróceniu polowania na zające w 2008 roku.
Poza wyżej wymienionym zabiegami hodowlanymi Koło dzierżawi 12,98 ha gruntów ornych i łąk, na których uprawia się topinambur, rzepę pościerniskową, lucernę, rzepak oraz mieszankę - owies i jęczmień.
W 2005 roku na prośbę ZO PZŁ w Gdańsku Zarząd Koła udostępnił obwody 88 i 105 do badań nad presją lisa na stan zająca i kuropatwy prowadzone przez ośrodek badawczy PZŁ w Czempiniu - osobą odpowiedzialną za projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Ochrony Środowiska jest Kolega M. Panek.

W chwili obecnej Koło liczy 57 członków, w tym 2 niemacierzystych oraz 4 kandydatów.

Na przestrzeni lat 1947 - 2006 członkowie Koła pełnili różne funkcje we władzach łowieckich: Stanisław Dominowski był Łowczym Powiatowym w Powiatowej Radzie Łowieckiej, natomiast członkami PRŁ byli Koledzy Jan Rostek, Ludwik Nagórski, Władysław Skołożyński. W Wojewódzkie Radzie Łowieckiej Kolega Stanisław Dominowski pełnił funkcję Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz był Prezesem Wojewódzkiego Zarządu przez jedną kadencję. Jan Rostek w WRŁ pełnił funkcję członka Wojewódzkiego Sądu Łowieckiego i Komisji Rewizyjnej. Kolega Mariusz Nagórski jest obecnie członkiem Okręgowej Rady Łowieckiej PZŁ w Gdańsku i pracuje razem z Kolegą Zdzisławem Kamienieckim w komisji hodowlanej. Natomast Kolega Jan Przychodzeń już od 21 lat pełni funkcję członka Komisji Etyki, Tradycji i Zwyczajów Łowieckich przy ZO PZŁ, a Kolega Edward Spierewka pracuje w Komisji Strzeleckiej.

Aby historia była pełna należy wymienić wszystkich członków Koła pełniących funkcje we władzach Koła. A więc, Prezesami Zarządu byli kolejno Koledzy: Wawrzyniak Kazimierz, Nagórski Ludwik, Waruszewski Zbigniew, Rostek Jan, Skołożyński Władysław, Przychodzeń Jan oraz obecnie Nagórski Mariusz. Łowczymi Koła byli: Kwiatkowski Henryk, Wawrzyniak Kazimierz, Waruszewski Zbigniew, Przychodzeń Jan, Landowski Tadeusz, Dominowski Andrzej oraz obecnie Mazurowski Jan. Sekretarzami Koła byli: Mysiak Marian, Brzeski Alojzy, Landowski Tadeusz, Budulski Marian, Deja Kazimierz, Bieszkie Edmund oraz obecnie Wojtuszkiewicz Olgierd. Skarbnikami Koła natomiast byli Myszka Jan, Suszek Michał, Czech Czesław, Przychodzeń Jan, Kielbratowski Zygmunt, Nagórski Mariusz oraz obecnie Marian Budulski.

W 2007 roku przypada 60-ta rocznica powstania Koła Łowieckiego "Szarak" w Tczewie. Wydany zostanie trzeci już Album ilustrujący historię oraz dokonania Koła w tym jakże długim okresie czasu.

Zorganizowano wystawę łowiecką w Fabryce Sztuk w Tczewie, którą to wystawę zwiedziło około 10tys. osób. W związku z dużym zainteresowaniem ludności pani dyrektor Alicja Gajewska postanowiła przedłużyć termin zamknięcia wystawy, dając możliwość zwiedzania młodzieży ze szkół podstawowych i przedszkoli.

Natomiast uroczystości 60-lecia rozpoczęliśmy Mszą Św. w kaplicy w Brzuścach. Po Mszy Św. udaliśmy się na obchody do naszej stanicy w Bukowcu, gdzie odbyły się przemówienia i życzenia przedstawicieli: OR PZŁ - Marka Gorskiego, Prezydenta Tczewa Zenona Odyi, Starosty Tczewskiego Witolda Sosnowskiego, Urzędów Gmin - Tczew R. Rezmerowskiego, Subkowy M.Murzydło, Morzeszczyn - P.Lanieckiego, Dyrektora Nadleśnictwa Starogard R.Tomczaka i przedstawicieli Kół sąsiadujących z naszym Kołem oraz naszych rodzin i sympatyków. Następnym bardzo ważnym wydarzeniem było odznaczenie Koła Szarak "Złomem", którego to dokonał członek kapituły odznaczeń przy NRŁ Kolega Kazimierz Piankowski, odznaczenia dla myśliwych wręczał Prezes OR PZŁ w Gdańsku Marek Gorski.

Po zakończeniu części oficjalnej poproszono gości na biesiadę, konkursy, pokazy i tańce, które trwały do białego rana.

W okresie od 2007 do 2012 Koło prowadzi gospodarkę łowiecką wg wyznaczonych sobie celów i zadań. Szczególną uwagę poświęcamy na współpracę z młodzieżą szkolną, przedszkolną oraz organizacjami społecznymi, prowadząc spotkania i prelekcje w szkołach i instytucjach i klubach - te działania odzwierciedlają podziękowania w załączeniu.

W roku 2012 przypadało 65-lecie Koła. Z tej też okrągłej rocznicy Koło organizuje wystawę myśliwsko-przyrodniczą pt. "Przyroda Kociewia" w Fabryce Sztuk w Tczewie, przy współudziale Nadleśnictwa Starogard, Muzeum Sygnałów Myśliwskich w Tucholi, Klubem Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ, Muzeum Leśnictwa i Łowiectwa oraz Muzeum Starych Sprzętów Wiejskich. Zostaje wydany folder "Przyroda Kociewia" pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struga. Uroczystości 65 lecia w Kole rozpoczynają się od poświęcenia kapliczki Św. Huberta, którą to Koledzy wybudowali z cegiełek na okoliczność 65-lecia. Po Mszy Świętej odbyły się uroczystości obchodów, przy udziale władz PZŁ OR Gdańsk, Prezydenta Miasta Tczewa, Starosty Tczewskiego, Nadleśnictwa Starogard, Urzędów Gmin Tczew, Sukowy, Morzeszczyn, naszych rodzin i sympatyków łowiectwa. Podczas uroczystości wręczone zostały medale oraz złożone życzenia i podziękowania.

W 2013 roku Koło "Szarak" nawiązuje współpracę w temacie "Myśliwi dzieciom" ze szkołami: Szkołą Podstawową w Rajkowach i Zespołem Szkół w Subkowach. Umowy zostały podpisane, a materiały z tematami będą omawiane na zajęciach przez naszych Kolegów. Mamy zapewnienie ujęcia w planach zajęć szkolnych - prelekcje, wykłady oraz wyjazdy w teren tj. na Stanicę Myśliwską w Bukowcu, gdzie leśniczy naszego koła prowadzi wycieczki szkolne po lesie i pokazuje filmy o ptakach i zwierzętach bytujących w naszych obwodach. Zajęcia kończą się ogniskiem i tradycyjna kiełbaską.

Zarząd Koła w styczniu 2013 roku podejmuje decyzję, aby wydać książkę - publikację z okazji 90-lecia PZŁ i 65-lecia Koła "Szarak" w Tczewie pt. "Myśliwskim tropem". Koło brało udział w przygotowaniu wystawy w Fabryce Sztuk w Tczewie pt. Kultura Myśliwska w Sztuce zorganizowanej z okazji 90-lecia istnienia Polskiego Związku Łowieckiego. Podczas otwarcia w/w wystawy uhonorowano 9 szkół podstawowych biorących udział w konkursach Myśliwi - dzieciom. Wręczono cenne nagrody dzieciom, nauczycielom i przedstawicielom Kół. Podczas uroczystości nastąpiła promocja naszej książki "Myśliwskim tropem", którą rozprowadziliśmy wśród uczestników, ponad 160 sztuk. Biesiada dla zgromadzonych zakończyła się zwiedzaniem wystawy w Fabryce Sztuki i tradycyjnym poczęstunkiem - pieczonym dzikiem i ciastami. Przedstawiciele szkół bardzo uroczyście dziękowali za zorganizowanie i zakończenie imprezy.

Ciąg dalszy nastąpi ........ ponieważ Historia - zwłaszcza ta przez duże "H" nigdy się nie kończy.

Darz Bór!

strona główna facebook twitter