Gospodarka łowiecka

Koło Łowieckie "Szarak" w Tczewie prowadzi na dzierżawionych obwodach łowieckich nr 166, 188, 189 i 258 gospodarkę łowiecką, której celem jest utrzymanie możliwie najliczniejszego stanu zwierzyny w odpowiedniej strukturze wiekowej i płciowej, przy znośnie gospodarczo szkodach zarówno w drzewostanach jak i uprawach rolnych.

Środowisko bytowania zwierzyny ulega ciągłym zmianom. Człowiek szukając nowych obszarów dla własnych potrzeb bezpośrednio ingeruje w jej naturalne środowiska - ostoje. Dlatego też gospodarka łowiecka to nie tylko użytkowanie populacji zwierząt - potocznie zwane odstrzałem, ale przede wszystkim racjonalne gospodarowanie tą populacją w zmieniających się uwarunkowaniach środowiskowych.

W tym celu Koło Łowieckie "Szarak" ocenia liczebność poszczególnych gatunków zwierząt i reguluje ich zagęszczenie. Odstrzału dokonuje się z zachowaniem określonych zasad, uwzględniając strukturę wiekową oraz płciową populacji. Zabiegi hodowlane w łowisku to poprawianie warunków żerowych na terenach leśnych i dokarmianie zwierzyny w okresach silnego niedoboru żeru naturalnego (m.in. mroźne i śnieżne zimy). Bardzo istotnym zabiegiem hodowlanym jest także reintrodukcja zwierzyny drobnej tzn. kuropatwy i zająca szaraka. Działania reintrodukcyjne przyczyniają się do wzmocnienia populacji tej zwierzyny w naszych łowiskach, w których to w latach 70 - tych występowała ona bardzo licznie.

Działalność Koła Łowieckiego "Szarak" w Tczewie skupia się na zagospodarowaniu łowisk w celu ograniczenia występowania szkód w uprawach rolnych oraz leśnych. Zagospodarowanie to polega na:

  • zakładaniu poletek żerowych gdzie uprawia się rośliny okopowe, motylkowe lub zboża. Poletka w okresie dojrzałości plonów udostępniane są zwierzynie i stanowią tzw. "żer na pniu",

  • zakładaniu pasów zaporowych (buchtowisk) - powierzchni zlokalizowanych w lesie na drodze zwierzyny do upraw rolniczych. Wiosną i latem w miejscach tych wykłada się karmę w postaci zbóż i okopowych celem zatrzymania zwierzyny w lesie a tym samym ograniczania szkód w uprawach,

  • zakładaniu ostoi poprzez sadzenie wikliny stanowiącej zarówno miejsce bytowania jak i pobierania karmy dla zwierzyny,

  • budowie paśników do zadawania karmy,

  • stawianiu lizawek - urządzeń służących do podawania soli zwierzynie.


Zagospodarowanie obwodów łowieckich

Obwód nr 166

Powierzchnia: 4.339 ha
Poletka żerowe: -
Pasy zaporowe: -
Paśniki: 1
Lizawki: 25
Liczba ambon: 6

Obwód nr 188

Powierzchnia: 4.300 ha
Poletka żerowe: 2,98 ha
Pasy zaporowe: 2 ha
Paśniki: 8
Lizawki: 20
Liczba ambon: 11

Obwód nr 189

Powierzchnia: 4.000 ha
Poletka żerowe: 4,75 ha
Pasy zaporowe: 1 ha
Paśniki: 9
Lizawki: 30
Liczba ambon: 34

Obwód nr 258

Powierzchnia: 3.390 ha
Poletka żerowe: 0,15 ha
Pasy zaporowe: 1 ha
Paśniki: 6
Lizawki: 15
Liczba ambon: 8

strona główna facebook twitter