Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego "Szarak" w Tczewie

Do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia należą:

 • określenie nazwy, siedziby i adresu koła;

 • powoływanie (wybór) i odwoływanie zarządu koła i jego poszczególnych członków, określanie liczby członków zarządu koła, a także sprawowanych przez nich funkcji oraz sposobu wyboru;

 • powoływanie (wybór) i odwoływanie komisji rewizyjnej i jej poszczególnych członków;

 • wybór delegatów na okręgowe zjazdy delegatów;

 • wykluczanie członków z koła;

 • uchwalanie planu działalności i budżetu koła;

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu koła i komisji rewizyjnej koła, wykonania budżetu oraz udzielanie absolutorium członkom zarządu koła;

 • uchwalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich i innych opłat wnoszonych przez członków na rzecz koła, a także sposobu oraz terminu ich uiszczania;

 • zwalnianie poszczególnych członków koła w całości lub w części ze składek i innych opłat na rzecz koła;

 • ustalanie zasad wydawania zezwoleń na polowania indywidualne oraz zasad zagospodarowywania pozyskanej zwierzyny;

 • podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych i gospodarczych;

 • podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości oraz wysokości zobowiązań, jakie zarząd koła ma prawo zaciągnąć w imieniu koła;

 • zatwierdzanie wniosków zgłaszanych przez zarząd koła lub członków koła o odznaczenia łowieckie, uchwalanie wyróżnień i nagród dla członków koła za zasługi w Statutowej działalności;

 • podejmowanie uchwał w sprawie połączenia, podziału i rozwiązania koła;

 • powoływanie komisji problemowych;

 • uchwalanie regulaminu obrad walnego zgromadzenia;

 • ustanawianie sztandaru koła oraz wzoru oznaki;

 • nadawanie członkostwa honorowego koła;

 • podejmowanie uchwał w sprawach, o których mowa w § 120 ust. 6 pkt 2 i § 129 ust. 4 pkt 4 Statutu PZŁ;

 • uchwalanie i rozpatrywanie innych spraw przewidzianych w Statucie oraz zleconych przez właściwe organy Zrzeszenia.

strona główna facebook twitter