Okresy polowań

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 16 marca 2005 roku

w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne


Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1


1. Ustala się okresy polowań na następujące zwierzęta łowne:
1) jelenie szlachetne:
a) byki - od dnia 21 sierpnia do końca lutego,
b) łanie - od dnia 1 października do dnia 15 stycznia,
c) cielęta - od dnia 1 października do końca lutego;
2) jelenie sika (byki, łanie i cielęta) - od dnia 1 października do dnia 15 stycznia;
3) daniele:
a) byki - od dnia 1 października do dnia 31 stycznia,
b) łanie i cielęta - od dnia 1 października do dnia 15 stycznia;
4) sarny:
a) kozły - od dnia 11 maja do dnia 30 września,
b) kozy i koźlęta - od dnia 1 października do dnia 15 stycznia;
5) dziki:
a) odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki, przy czym za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego - od dnia 1 kwietnia do końca lutego,
b) lochy - od dnia 15 sierpnia do dnia 15 stycznia;
6) muflony:
a) tryki - od dnia 1 października do końca lutego,
b) owce i jagnięta - od dnia 1 października do dnia 15 stycznia;
7) borsuki - od dnia 1 września do dnia 30 listopada, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew - przez cały rok;
8) tchórze i kuny (leśne i domowe) - od dnia 1 września do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew - przez cały rok;
9) lisy, jenoty i szopy pracze - od dnia 1 lipca do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew - przez cały rok;
10) norki amerykańskie - od dnia 1 lipca do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew, oraz na terenach rybackich obrębów hodowlanych - przez cały rok;
11) piżmaki - od dnia 11 sierpnia do dnia 15 kwietnia, a na terenach rybackich obrębów hodowlanych - przez cały rok;
12) zające szaraki i dzikie króliki - od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, a w drodze odłowu - do dnia 15 stycznia;
13) bażanty:
a) koguty - od dnia 1 października do końca lutego,
b) kury - wyłącznie na terenach ośrodków hodowli zwierzyny, gdzie prowadzi się wolierową hodowlę bażanta - od dnia 1 października do dnia 31 stycznia;
14) kuropatwy - od dnia 11 września do dnia 21 października, a w drodze odłowu - do dnia 15 stycznia;
15) krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice - od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia;
16) gęsi gęgawy, zbożowe i białoczelne - od dnia 1 września do dnia 21 grudnia, a na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego - do dnia 31 stycznia;
17) łyski - od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia;
18) gołębie grzywacze - od dnia 15 sierpnia do dnia 30 listopada;
19) słonki - od dnia 1 września do dnia 21 grudnia;
20) jarząbki - od dnia 1 września do dnia 30 listopada.

2. Jeżeli początek okresu polowań przypada bezpośrednio po dniu lub dniach wolnych od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia wolnego od pracy.
3. Jeżeli koniec okresu polowań przypada na dzień poprzedzający dzień wolny od pracy, okres ten upływa z ostatnim dniem wolnym od pracy.
4. Przy ustalaniu okresu polowań, o którym mowa w ust. 1- 3, przyjmuje się, że dzień wolny od pracy to niedziele i święta określone w odrębnych przepisach o dniach wolnych od pracy oraz soboty.
5. Łosie (byki, klempy i łoszaki) obejmuje się całoroczną ochroną.

§2


Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta (Dz. U. Nr 43, poz. 488 oraz z 2004 r. Nr 76, poz. 729) w zakresie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne.

§3


Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2005 r.

strona główna facebook twitter